Tổng quan

Bảo tàng Dân tá»™c học Việt Nam là tổ chức sá»± nghiệp trá»±c thuá»™c Viện Hàn lâm Khoa học xã há»™i Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, sÆ°u tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật và tÆ° liệu về các dân tá»™c; tổ chức trÆ°ng bày,trình diá»…n và những hình thức hoạt Ä‘á»™ng khác nhằm giá»›i thiệu, phổ biến và giáo dục về các giá trị lịch sá»­, văn hoá của các dân tá»™c trong và ngoài nÆ°á»›c; cung cấp tÆ° liệu nghiên cứu về các dân tá»™c cho các ngành; Ä‘ào tạo cán bá»™ nghiên cứu, nghiệp vụ, quản lý về nhân học bảo tàng.

Bảo tàng lÆ°u giữ và trÆ°ng bày nhiều hiện vật văn hoá của cả 54 dân tá»™c Việt Nam gồm 15.000 hiện vật, 42.000 phim (kèm ảnh màu), 2190 phim dÆ°Æ¡ng bản, 273 băng ghi âm các cuá»™c phỏng vấn, âm nhạc, 373 băng video và 25 Ä‘Ä©a CD-Rom (tính đến năm 2000). Các hiện vật này được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau nhÆ°: dân tá»™c, công dụng, y phục, trang sức, nông cụ, ngÆ° cụ, vÅ© khí, đồ gia dụng, nhạc cụ, tôn giáo-tín ngưỡng, cÆ°á»›i xin, ma chay và nhiều hoạt Ä‘á»™ng tinh thần, xã há»™i khác.